Det er vigtigt for BNP Paribas Group at beskytte dine personoplysninger. [1]

Denne meddelelse om databeskyttelse giver dig (som det er nærmere defineret i afsnit 2) transparent og detaljeret information om, hvordan dine personoplysninger beskyttes af BNP Paribas Leasing Solutions A/S, med adressen BNP Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (“vi“).

Som dataansvarlige er vi ansvarlige for at indsamle og behandle dine personoplysninger i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet med denne databeskyttelsesmeddelelse er at oplyse dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, grundene til, at vi bruger og deler sådanne data, hvor længe vi beholder dem, hvad dine rettigheder er, og hvordan du kan udøve dem.

Vi kan give dig yderligere oplysninger, hvor det er nødvendigt, når du ansøger om et specifikt produkt eller service.

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BRUGER VI OM DIG?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger – det vil sige oplysninger, som identificerer eller gør det muligt at identificere dig – i det omfang, det er nødvendigt inden for rammerne af vores aktiviteter, samt for at opnå en høj standard af personaliserede produkter og tjenesteydelser.

Afhængigt af blandt andet typen af produkter eller tjenesteydelser, vi leverer til dig, indsamler vi forskellige typer af personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger (f.eks. fulde navn, id-kort, pasnumre, nationalitet, fødselssted og -dato, køn, billede)
 • Kontaktoplysninger (f.eks. postadresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Familiestatus (f.eks. ægteskabelig status, antal børn)
 • Økonomiske og finansielle oplysninger samt skatteoplysninger (f.eks. skatte-id, skattestatus, værdien af dine aktiver)
 • Uddannelses- og ansættelsesoplysninger (f.eks. uddannelsesniveau, ansættelse, arbejdsgivers navn, løn)
 • Bankoplysninger og oplysninger om finansielle forhold (f.eks. kontooplysninger, produkter og ydelser, som ejes og anvendes, kreditkortnummer, pengeoverførsler, aktiver, erklæret investorprofil, kredithistorik)
 • Transaktionsdata (herunder modtageres fulde navne, adresser og data, inklusive korrespondance om bankoverførsler i forbindelse med den underliggende transaktion) data vedrørende dine vaner og præferencer (data vedrørende din brug af vores produkter og tjenesteydelser)
 • Data fra din interaktion med os: vores afdelinger (kontaktrapporter), vores websteder på internettet, vores apps, vores sider på de sociale medier (forbindelses- og sporingsdata som cookies, forbindelse til vores webtjenester, IP-adresse) møder, opkald, chat, e-mail, interview, telefonsamtale
 • Videobeskyttelse (herunder CCTV) og data vedrørende geografisk placering (f.eks. visning af geografiske placeringer af hævninger eller betalinger, af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at identificere placeringen af den afdeling eller serviceudbyder, der ligger tættest på dig)
 • Oplysninger om din enhed (IP-adresse, tekniske specifikationer og unikke identifikationsdata)
 • Loginoplysninger, der anvendes til at få adgang til BNP Paribas’ websted og apps.
 • Vi må kun indsamle følgende følsomme data, hvis vi har fået dit forudgående udtrykkelige samtykke:
 • Biometriske oplysninger: f.eks. fingeraftryk, stemmemønster eller ansigtsmønster, som kan bruges til identificerings- og sikkerhedsformål
 • Helbredsoplysninger: for eksempel til udarbejdelse af visse forsikringsaftaler; disse data behandles ud fra et nødvendighedsprincip.

[1] Du kan finde koncernens enheder på: https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements

2. Hvem angår denne meddelelse, og hvem indsamler vi personlige OPLYSNINGER FRA?

Vi indsamler data direkte fra dig som kunde eller kundeemne (når du kontakter os, besøger os, vores websted eller vores apps, bruger vores produkter og tjenesteydelser, deltager i en undersøgelse eller i et af vores arrangementer), men også indirekte i forbindelse med andre personer. Således indsamler vi oplysninger om enkeltpersoner, idet de ikke har en direkte relation til os, men har en relation til dig som kunde eller kundeemne som for eksempel dine:

 • Slægtninge
 • Efterfølgere og rettighedsindehavere
 • Medlåntagere/kautionister
 • Juridiske repræsentanter (fuldmagt)
 • Modtagere af dine betalingstransaktioner
 • Modtagere af dine forsikringsaftaler, -policer eller -fonde
 • Udlejere
 • Ultimative retmæssige ejere
 • Debitorer (f.Eks. I tilfælde af konkurs)
 • Aktionærer I selskabet

Når du giver os tredjeparts personoplysninger som dem, der er anført ovenfor, beder vi dig huske at oplyse disse om, at vi behandler deres personoplysninger, og henvise dem til nærværende databeskyttelsesmeddelelse.

For at bekræfte eller udvide vores database kan vi også indhente personoplysninger fra:

 • Andre BNP Paribas-enheder
 • Vores kunder (erhvervs- eller privatkunder)
 • Udbydere og indsamlere af betalingsinitieringstjenester (kontoinformation fra underleverandører)
 • Tredjeparter såsom kreditvurderingsbureauer og kontorer for bedrageribekæmpelse eller datamæglere, som er ansvarlige for at sikre, at de indsamler de relevante oplysninger på lovlig vis
 • Udgivelser/databaser, der er gjort tilgængelige af officielle myndigheder eller tredjeparter (f.eks. den franske Statstidende eller databaser drevet af finansielle tilsynsmyndigheder)
 • Juridiske instansers eller erhvervskunders websteder/sider på sociale medier, der indeholder oplysninger, som du selv har offentliggjort (f.eks. dit eget websted eller sociale medier)
 • Offentlige oplysninger såsom oplysninger fra dagspressen.

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

I dette afsnit beskriver vi, hvordan og hvorfor vi anvender dine personoplysninger, og henleder din opmærksomhed på typer af databehandling, som vi anser for at være mere effektiv for dig, og som i nogle tilfælde kan kræve dit samtykke.

 1. a. For at overholde vores forskellige juridiske og lovmæssige forpligtelser (GDPR art. 6.1 c)

Vi bruger dine personoplysninger til at overholde lovgivningen i forbindelse med bank- og finansrelaterede data:

 • Overvågning af transaktioner for at identificere transaktioner, som afviger fra den normale fremgangsmåde/de normale mønstre
 • Administration, forhindring og opdagelse af bedrageri
 • Overvågning og indberetning af risici (finansielle, juridiske eller kredit-, overholdelses- eller omdømmerelaterede risici, standardrisici osv.), som vi og/eller BNP Paribas group [hvis jv, indsættes I stedet: “Vores associerede selskaber”] måtte blive udsat for
 • Optagelse af telefonopkald, chats, e-mails osv., hvis det er påkrævet, uanset andre anvendelser, der beskrives I det følgende:
 • Forhindring og opdagelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
 • Samt overholdelse af lovgivning I forbindelse med sanktioner og embargoer gennem know your customer (kyc)-processen (at identificere dig, bekræfte din identitet, screene dine oplysninger I forhold til foreliggende sanktionslister og bestemme din profil)
 • Bidrag til bekæmpelse af skattesvig og opfyldelse af forpligtelser vedrørende skattekontrol og indberetning
 • Registrering af transaktioner til regnskabsmæssige formål
 • Udveksling af oplysninger med henblik på skattelovgivningsmæssige formål
 • Forhindring, opdagelse og indberetning af risici I forbindelse med csr og bæredygtig udvikling
 • Opdagelse og forhindring af bestikkelse
 • Indberetning af forskellige aktiviteter, transaktioner eller bestillinger eller besvare en officiel anmodning fra en autoriseret lokal eller udenlandsk myndighed af finansiel, skattemæssig, administrativ, strafferetlig eller retlig karakter, voldgiftsmænd eller mæglere, politiet, statslige agenturer eller offentlige organer.
 1. b. For at udarbejde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for kontraktindgåelse (GDPR art. 6.1 b)

Vi bruger dine personoplysninger til at indgå og udføre vores kontrakter samt for at håndtere vores relation med dig, herunder for at:

 • Definere din kreditværdighed og din tilbagebetalingsevne
 • Vurdere (f.Eks. Ud fra din kreditværdighed), om vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjenesteydelse, og på hvilke betingelser (herunder pris)
 • Assistere dig, især ved at besvare dine henvendelser
 • Levere produkter eller tjenesteydelser til dig eller vores erhvervskunder til administration af udestående gæld (identifikation og eksklusion af kunder med udestående gæld).
 1. c. For at opfylde vores legitime interesser (GDPR art. 6.1 b)

Vi bruger dine personoplysninger, herunder dine transaktionsoplysninger, med henblik på:

 • Risikostyringsformål:
 • Dokumentation for transaktioner, herunder elektronisk belæg
 • Håndtering, forhindring og opdagelse af bedrageri
 • Overvågning af transaktioner for at identificere transaktioner, som afviger fra den normale rutinemæssige påberåbelse af juridiske krav og forsvar I tilfælde af juridiske tvister
 • Udvikling af individuelle statistiske modeller som led I at definere din kreditværdighed
 • Skræddersyning af vores og andre BNP Paribas-virksomheders tilbud til dig for at:
 • Forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser
 • Reklamere for produkter eller tjenesteydelser, som matcher din situation og profil
 • Udlede dine præferencer og behov med henblik på at tilbyde dig et skræddersyet tilbud; forbedre proceseffektiviteten (oplære vores personale ved at optage telefonsamtaler I vores callcentre og forbedre vores samtalescenarie)
 • Denne skræddersyning kan opnås ved at:
 • Segmentere vores kundeemner og kunder
 • Analysere dine vaner og præferencer på vores forskellige kommunikationskanaler (besøg I vores afdelinger, e-mails eller meddelelser, besøg på vores websted osv.)
 • Dele dine oplysninger med en anden BNP Paribas-enhed [hvis JV, indsættes I stedet: “vores associerede selskaber”], især hvis du er – eller står over for at blive – kunde I den anden enhed for at få en hurtigere onboardingproces
 • Matche de produkter eller tjenesteydelser, som du allerede har eller bruger, med andre oplysninger, som vi har om dig (f.eks. Kan vi identificere, at du har børn, men endnu ikke en familieforsikring)
 • Overvåge transaktioner med henblik på at identificere transaktioner, som afviger fra den normale rutine
 • Overveje fællestræk eller adfærd hos nuværende kunder, og med henblik på målretning søge efter andre personer, som også har disse karakteristika.

Til visse typer af behandling af personoplysninger giver vi dig specifik information og beder dig give samtykke til en sådan behandling. Bemærk, at du til enhver tid kan anmode om tilbagetrækning af dit samtykke.

4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 1. a. Deling af oplysninger inden for BNP Paribas Group

Vi er en del af BNP Paribas Group, som er en integreret bankforsikringskoncern, dvs. en gruppe af selskaber, der arbejder tæt sammen over hele verden for at skabe og distribuere en række bank-, finans- og forsikringsydelser og -produkter.
Vi deler personlige oplysninger gennem BNP Paribas Group for at dække kommercielle og effektivitetsrelaterede behov såsom:

 • Baseret på vores legitime interesser og vores juridiske og lovmæssige forpligtelser:
 • Risikohåndtering, herunder kredit- og operationelle risici (risikovurdering/kreditværdighed osv.)
 • Baseret på vores juridiske og lovmæssige forpligtelser:
 • Deling af indsamlede oplysninger til bekæmpelse af hhv. hvidvask og finansiering af terror, til sanktioner og embargoer samt til KYC
 • Baseret på vores legitime interesser:
 • Forhindring, opdagelse og bekæmpelse af bedrageri
 • Forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Globalt og pålideligt overblik over kundens aktiviteter
 • Tilbud om det komplette udvalg af koncernens produkter og tjenesteydelser, således at du kan få gavn af dem.
 1. b. Videregivelse af oplysninger uden for BNP Paribas Group

For at opfylde nogle af de formål, der er beskrevet i denne meddelelse, kan vi undertiden videregive dine personoplysninger til:

 • Serviceudbydere, som udfører tjenesteydelser på vores vegne (f.eks. IT-ydelser, logistik, trykkeritjenester, telekommunikation, gældsinddrivelse, rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt distribution og markedsføring).
 • Bank- og erhvervspartnere, uafhængige agenter, mellemled eller mæglere, finansielle institutioner, modparter, transaktionsregistre, som vi har en relation til, hvis en sådan overførsel er påkrævet for at give os mulighed for at yde tjenesteydelser eller opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller transaktioner (f.eks. banker, korresponderende banker, depositarer, forvaltere, udstedere af værdipapirer, betalende agenter, udvekslingsplatforme, forsikringsselskaber, operatører af betalingssystemer, udstedere eller formidlere af kreditkort)
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Lokale eller udenlandske finansielle, skattemæssige, administrative, strafferetlige eller juridiske myndigheder, voldgiftsmænd eller mæglere, politiet, statslige agenturer eller offentlige organer, som vi eller andre medlemmer af BNP Paribas group er forpligtet til at videregive oplysninger til I henhold til:
 • Deres anmodning
 • Forsvar af eller respons på et anliggende, et tiltag eller en sag
 • Overholdelse af lovgivning eller retningslinjer fra myndigheder gældende for os eller andre medlemmer af BNP group
 • Udbydere af rente- og afdragsbetaling (oplysninger om din betalingskonto/-konti) baseret på den tilladelse, som er givet af dig til denne tredjepart
 • Visse autoriserede fagfolk som advokater, notarer, kreditvurderingsbureauer eller auditører, når det under bestemte omstændigheder er påkrævet (ved retstvister, auditering osv.) samt til nuværende eller foreslåede købere af selskaber eller enheder under BNP Paribas group eller vores assurandører.
 1. c. Deling af aggregerede eller anonymiserede oplysninger

Vi deler aggregerede eller anonymiserede oplysninger inden for og uden for BNP Paribas Group med partnere som forskningsgrupper, universiteter eller partnere i reklamebranchen. Du vil ikke kunne identificeres ud fra disse oplysninger.Dine oplysninger kan indsamles til anonymiserede statistikker, der kan tilbydes professionelle kunder for at hjælpe dem med at udvikle deres forretning. I dette tilfælde vil dine personoplysninger aldrig blive offentliggjort, og dem, der modtager disse anonymiserede statistikker, vil ikke kunne identificere dig.

5. Overførsel af personoplysninger uden for eøs

I tilfælde af internationale overførsler, der sker fra EØS til et land uden for EØS, kan der ske en overførsel af dine personoplysninger. I tilfælde hvor Europa-Kommisionen har anerkendt et ikke-EØS-lands niveau af databeskyttelse, kan dine personoplysninger bliver overført med dette som grundlag.

Ved overførsler til ikke-EØS-lande, hvor beskyttelsesniveauet ikke er blevet anerkendt som tilstrækkeligt af Europa-Kommissionen, henholder vi os enten til en fravigelse, der er gældende for den specifikke situation (f.eks. hvis overførslen er nødvendig for at udarbejde vores kontrakt med dig, såsom når vi foretager en international betaling) eller implementerer en af følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes:

 • Standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen
 • Bindende virksomhedsregler

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller oplysninger om, hvor de findes, skal du sende en skriftlig anmodning, som anført i afsnit 9.

6. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger i den periode, det er påkrævet for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser, fem år efter kontraktens afslutning eller en anden periode afpasset efter vores driftskrav, såsom passende kontovedligeholdelse, facilitering af kundeforholdsadministration og svar på retskrav eller myndighedsanmodninger.

7. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?

I overensstemmelse med gældende lovgivning, og hvor det er relevant, har du følgende rettigheder:

 • Ret til adgang: Du kan få oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og en kopi af sådanne personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse: I tilfælde, hvor du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du anmode om, at sådanne oplysninger ændres i overensstemmelse hermed.
 • Ret til sletning: Du kan kræve, at dine personoplysninger slettes i det omfang, det er tilladt ved lov.
 • Ret til begrænsning: Du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din særlige situation. Du har en uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, som omfatter profilering, der er relateret til sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: I tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Ret til dataportabilitet: I tilfælde, hvor det er juridisk relevant, har du ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, eller, hvor det er teknisk muligt, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker at udøve de ovenstående rettigheder, bedes du sende en e-mail til nordic.dpo.leasing@bnpparibas.com eller et brev til BNP Paribas Leasing Solutions A/S – afdelingen for databeskyttelse og privatliv – Munkedamsveien 35 – Postboks 106 Vika, 0102 Oslo, Norge, som vil behandle din forespørgsel]. Du bedes vedlægge indskanning/kopi af dit legitimationsbevis, så vi kan identificere dig, hvis dette er påkrævet.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du, udover dine rettigheder, der er anført herover, ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Hvordan kan du holde dig opdateret om ændringer til denne meddelelse om databeskyttelse?

I en verden med konstante teknologiske forandringer kan det være nødvendigt, at vi regelmæssigt opdaterer denne meddelelse om databeskyttelse.

Vi opfordrer dig til at gennemgå den nyeste version af denne meddelelse online, og vi informerer dig om eventuelle væsentlige ændringer på vores websted eller gennem vores andre kommunikationskanaler.

9. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i denne meddelelse om databeskyttelse, bedes du kontakte os via vores portal.

Hvis du vil læse mere om cookies, kan du læse vores cookiepolitik.